"Tora-san, the Matchmaker" Full Movie
error

A plugin is needed to display this video.

Install plugin...

Title : Tora-san, the Matchmaker

Genre : Comedy

Cast : Kiyoshi Atsumi (Torajiro), Chieko Baish├┤ (Sakura), Kaori Momoi (Hitomi), Akira Fuse (Kunio), Michiyo Kogure (Kuniko), Chieko Misaki (Tsune), Masami Shimoj├┤ (Tatsuzo), Gin Maeda (Hiroshi), Hisao Dazai (Umetaro), Gajiro Satoh (Gen), Ryu Chishu (Gozen-sama), Tatsuo Matsumura (Reikichi)

Movie Plot : Tora-san helps out a runaway bride.

  • Contact Me
  • DMCA Policy
  • Privacy